Regulamin usług prawnych online

§ 1

Niniejszy regulamin usług prawnych online (dalej: „Regulamin”) określa zasady dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności określając zasady przyjęcia usługi, zasady dotyczące wynagrodzenia oraz ewentualnymi pytaniami i wskazaniem rodzaju pisma, jakie ma zostać opracowane.

§ 2

Warunkiem uzyskania usługi prawnej online jest przesłanie przez klienta Kancelarii Radcy Prawnego Martyny Malinowskiej (dalej: „Kancelaria”) wiadomości za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Kancelarii, z dokładnym i wyczerpującym opisem problemu z jakim klient się mierzy, dokładnym i wyczerpującym opisem stanu faktycznego sprawy, dokumentami dotyczącymi sprawy oraz ewentualnymi pytaniami i wskazaniem rodzaju pisma, jakie ma zostać opracowane.

§ 3

W sprawach, w których udzielenie usługi prawnej online będzie wymagało szczegółowych informacji klient może zostać poproszony o uzupełnienie informacji bądź przesłanie dodatkowych dokumentów.

§ 4

Po otrzymaniu przez Kancelarię pełnych informacji oraz dokumentów dotyczących sprawy, zostanie dokonana wycena usługi prawnej online. Następnie zostanie przesłana klientowi oferta wykonania usługi zawierająca: cenę usługi, termin, formę i warunki jej wykonania oraz sposób zapłaty wynagrodzenia.

§ 5

Po akceptacji warunków i opłaceniu kosztów usługi, usługa prawna online zostanie zrealizowana w oparciu o przekazane przez klienta dokumenty i informacje.

§ 6

Wycena usługi prawnej online oraz czas niezbędny na jej przygotowanie, zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych radcy prawnego potrzebnych do rozpatrzenia konkretnego zagadnienia prawnego  oraz  ilości nadesłanych materiałów przez klienta.

§ 7

W przypadku zaakceptowania przez klienta wyceny, klient dokonuje wpłaty przedstawionej kwoty na wskazany numer rachunku bankowego.

§ 8

Kancelaria określa ceny  poszczególnych usług prawnych online odrębnie dla każdej sprawy.

§ 9

Kancelaria zobowiązuje się do zachowania  w tajemnicy wszystkich danych  i informacji
związanych z realizacją konkretnego zlecenia.

§ 10

W razie konieczności Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktowania  się z klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do zrealizowania usługi online.

§ 11
Ryzyko omylnego wypełnienia formularza ponosi klient.

§ 12

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych lub niepełnych danych lub danych o nieścisłym stanie faktycznym.

§ 13

W wypadku gdy przesłane informacje, stan sprawy lub inne szczególne okoliczności uniemożliwiają wykonanie usługi Kancelaria ma prawo odmówić wykonania usługi.

§ 14

Postanowienia zawarte w Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204).

§ 15

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Kancelarii i stanowi integralną część zawieranej z klientem umowy.

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.